Du muesch en zieh
(You gotta move)

(Mick Jagger / Keith Richard / Toni Vescoli) Zurück zur Liste

 

 

Du muesch en zieh, Du muesch en zieh
Du muesch en zieh, hee, Du muesch en zieh
Wänn de da obe, seit: „OK!“
Dänn muesch en zieh

Schwümm’sch obe-n uuf, chrüüch’sch wie-n es Tier
Schwümm’sch i de Chölle, bisch chnoche schtier
Wänn de da obe, seit: „OK!“
Dänn muesch en zieh

Gsehsch Du die Frau deet, schafft aa uf de Schtraass
G’sehsch d’Polizei, jeahy, schlaat dry zu Schpass
Oh, wänn de da obe, mhh, seit: „OK!“
Dänn muesch en zieh

You gotta move, you gotta move

You gotta move, child, you gotta move
Oh when the Lord get ready, you gotta move
Oh when the Lord get ready
You gotta move

 


Zurück zur Liste